Paradygmat

Umysłowość ludzi dojrzała już do tego, aby zmienić przekonania i stosunek do rzeczywistości. Stosunek, który pozwoli na działania porządkujące i racjonalizujące podejście do człowieka i świata. Ludzie zasługują na rzetelną wiedzę zamiast wiary. Zasługują na to aby cywilizacja zarządzana była przez świadomych i mądrych decydentów, działających dla dobra ogółu, a nie dla dobra garstki, która za pomocą ucisku finansowego trzyma w szachu całą ludzkość. Zasługują również na godny byt, na który stać współczesną cywilizację.

 

Najważniejsze powody zmiany  paradygmatów

Paradygmat, który w tej chwili obowiązuje nie przystaje już do wymagań rzeczywistości mentalnej i społecznej naszej cywilizacji. Przekonania, które teraz ustalają społeczne normy doprowadzają świat do katastrofy ekologicznej i politycznej.

 

1. Technologia niszczy środowisko.

2. Nadmiar ludzi wymusza ekstremalną eksploatację środowiska, a zagęszczenie populacji jest powodem wielkiego stresu dla jej członków. Stres ten wpływa niekorzystnie na zdrowie fizyczne i psychiczne. W tych warunkach pojedynczy człowiek i cała ludzkość nie mogą rozwijać się prawidłowo, a nawet żyć godnie. Walka o byt z powodu kończących się zasobów powoduje sprowadzenie człowieka do roli drapieżnika.

3. Przekonania ekonomiczne i polityczne pozwalają na eksploatację ludzi i środowiska dla korzyści garstki władców tego świata. W majestacie prawa i świętości tych przekonań dokonuje się codziennie proceder niewolniczego wyzysku.

4. Przekonania religijne w wielu krajach nakładają pęta na umysły utrzymując ludzi w stanie żenującej niewiedzy i mentalnej niewoli po to, aby utrzymać status quo przepotężnych władz religijnych.

5. Wreszcie te same przekonania cofają proces myślenia do punktu wyjścia. Będąc przyczyną tej sytuacji nie pozwalają podjąć racjonalnych i skutecznych środków, aby zapobiec katastrofie.

 

Paradygmat społeczny

1. Uznanie, że pozycja człowieka w społeczeństwie powinna zależeć od jego poziomu świadomości. Wynika z tego, że człowiek powinien być obarczony zadaniami i odpowiedzialnością stosowną do jego poziomu świadomości. Społeczeństwo natomiast nie powinno być narażone na nieodpowiednie posunięcia decydentów, których poziom świadomości jest nieadekwatny do poziomu spraw, o jakich przychodzi im decydować.

2. Najważniejszym prawem, a jednocześnie powinnością człowieka, jest jego własny rozwój. Każdy człowiek musi przyznać to prawo również wszystkim innym ludziom.

3. Każdy człowiek jest pełnoprawną indywidualnością i nikt oprócz niego nie ma prawa decydować o jego losie. Wolność i suwerenność jednostki obowiązuje w relacjach społecznych i indywidualnych.

4. Jakakolwiek dyskryminacja człowieka lub grupy ludzi jest niedopuszczalna.

5. Uznanie dzieci za ludzi, którym również przysługuje prawo do rozwoju i wyborów adekwatnych do ich poziomu świadomości. Rodzice nie są „właścicielami” dzieci, a ich świadomymi opiekunami.

6. Rodzicielstwo jest przywilejem a nie niezbywalnym prawem. Uznać należy, że powołanie na świat i ukształtowanie nowego człowieka wymaga świadomości, kwalifikacji i dobrej woli. Dziećmi natomiast nie opiekują się tylko rodzice, ale również zobowiązana jest do tego społeczność, w której żyje rodzina.

7. Uznanie kontroli liczebności populacji za konieczną. Liczebność populacji musi być planowana świadomie i dostosowana do możliwości środowiska.

8. Każdy człowiek ma prawo do życia, ale również prawo do rezygnacji z cierpienia podczas ciężkiej choroby i zadecydowania o momencie swojej śmierci.

9. Każdy człowiek ma prawo do podstawowych dóbr zapewniających mu przetrwanie. Ilość tych dóbr określa społeczność według swoich zasobów.

10. Każdy człowiek chcący korzystać z dostępnych dóbr ma obowiązek przyczynić się do ich wytworzenia.

11. Naukowcy i twórcy mają prawo do wyboru kierunku badań i eksperymentów. Jednak decyzje o realizacji badań muszą być skonsultowane ze specjalistami i ludźmi o wysokim poziomie świadomości, aby uniknąć fatalnych konsekwencji tychże eksperymentów podjętych nieodpowiedzialnie.

12. Używane technologie nie mogą być szkodliwe dla środowiska i planety, a działalność gospodarcza człowieka nie może naruszać równowagi środowiska.

 

Paradygmat naukowy

1. Wiedza zamiast wiary.

Dogmaty religijne, którym podporządkowana jest nauka, są zastąpione racjonalną i nowoczesną wiedzą oraz praktykami z niej wynikającymi.

2. Uznanie, że wszystko w przyrodzie i całym wszechświecie jest ze sobą połączone i wzajemnie zależne.

Zrozumienie, że każde działanie nawet na najmniejsza cząstkę materii wpływa na całe środowisko pociągając za sobą rozległe konsekwencje. Wobec tego każdy człowiek a tym bardziej naukowiec, musi mieć umiejętność holistycznego myślenia.

3. Uznanie, że Wszechświat jest kierowany przez nadinteligentny byt.

4. Uznanie za realnie istniejący świat innych rzeczywistości prócz tego, który postrzegamy pięcioma zmysłami.

5. Uznanie, że człowiek jest czymś więcej, niż tylko ciałem fizycznym a jego emocje, uczucia, myśli, poznanie rozumowe i pozazmysłowe są rzeczywiste i racjonalne.

6. Uznanie, że we wszechświecie istnieje niezliczona ilość form życia i inteligencji. Uznanie również za oczywiste istnienie innych cywilizacji i ich wpływ na Ziemię.

7. Uznanie za racjonalne i skuteczne poznanie odgórne tzn. poznanie od ogółu do szczegółu. Ogół natomiast poznawalny jest samym postrzeganiem umysłowym.

8. Uznanie, że wszystkie istoty włącznie z człowiekiem podlegają ewolucji świadomości i ta ewolucja ma swoje etapy. W związku z tym ludzie są na różnych jej poziomach.

 

 

Podsumowanie

Czyż ten nowy paradygmat nie jest lepszy od starego?

Czy nie tego chcemy? Czy to nie te nowe zasady uwolnią nas od niewolniczych więzów mentalnych, ekonomicznych i politycznych? Czy to właśnie nie ten sposób myślenia uratuje świat i cywilizację oraz sprawi, że życie będzie godne i dające możliwości każdej istocie? Czy może ten paradygmat jest utopią? NIE!

On już istnieje w przestrzeni mentalnej. Wielu ludzi żyje według tych nowych przekonań. Dzięki temu jest możliwe wprowadzenie ich do oficjalnego obiegu i spowodowanie, że stanie się obowiązujący. Te nowe zasady będą wyznacznikiem prawa i społecznych norm. Aby do tego doprowadzić należy zapoznawać z nimi jak najwięcej ludzi. Dyskutować o nich z ludźmi sceptycznie nastawionymi i uzasadniać ich słuszność. Kiedy zbierze się masa krytyczna tych wartości w przestrzeni, to zasady te okażą się oczywiste i każdy człowiek je w sobie uwewnętrzni. Stare normy staną się dziwne i odległe, a nowe będą wewnętrzną prawdą. Tak historia rozprawiała się ze wszystkimi przekonaniami, tak rozprawi się i tym razem.

Wprowadzenie nowego paradygmatu umożliwi odnowę tego świata pod wszystkimi względami. To nie siła militarna utrzymuje ludzi w niewoli. Armia przecież też składa się ze zwykłych obywateli, którzy niechętnie poddają się terrorowi. To przekonanie o słuszności prawa utrzymuje ludzi w jego ryzach. Wystarczy zmienić to przekonanie, a system oparty o te prawa padnie jak domek z kart. Przecież system to my wszyscy. Kiedy zaczniemy myśleć inaczej, to myślenie poprzednie po prostu przejdzie w nieistnienie.

Wprowadzenie tych nowych zasad jest więc bardzo proste. Wystarczy, aby jak najwięcej ludzi myślało w nowy sposób. Rozmawiało o nich z innymi i starało się już żyć według nich. Konsekwencją tego będzie utworzenie nowej organizacji świata.

 

Współtworzenie nowego systemu

Każdy może wziąć udział w tym doniosłym wydarzeniu tworzenia od podstaw nowego świata, jeśli tylko stanie się zwolennikiem tych treści i przyłączy się do procesu tworzenia nowych organizacji. Wiele organizacji nowego typu już istnieje. Wystarczy tylko je poprzeć i wziąć udział w ich działalności.

- istnieje już nowa ekonomia z rozliczeniami poza oficjalnym systemem

- istnieją już społeczności zorganizowane w nowy sposób

- jest budownictwo przyjazne człowiekowi i nieszkodzące środowisku

- jest rolnictwo, które nie truje pożywienia ani natury

- są nowe technologie uwalniające nas od władzy koncernów energetycznych

 

Weźmy wobec tego udział w tworzeniu rzeczywistości według nowego paradygmatu!

 

Oceń ten artykuł
(19 głosów)